Italeri

Italeri 6060 American War of Independence American Infantry

American War of Independence American Infantry - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de produto: ita6060
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: segunda-feira, 1.3.2021
Mais informações sobre disponibilidade e data de entrega
€6.74 ou 4400 pts.

Contém 23.00% de IVA

Informação de base

FabricanteItaleri
Código do produtoita6060
Peso:0.10 kg
Ean:8001283060608
Escala1:72
Adicionado ao catálogo:23.4.2005
Tags:American-War-of-Independence

Wojna o niepodleg³o¶æ Stanów Zjednoczonych toczy³a siê w latach 1775-1783, pomiêdzy amerykañskimi kolonistami (przysz³ymi obywatelami USA), wspieranymi od pewnego momentu przez Francjê, a Wielk± Brytani±. G³ównym rodzajem si³ zbrojnych walcz±cym w ramach rodz±cej siê w³a¶nie amerykañskiej armii, by³a rzecz jasna piechota stanowi±ca od ok. 70 do ok. 80% ca³o¶ci amerykañskich si³ zbrojnych w toku tej wojny. Jej regularne oddzia³y s³u¿y³y w Armii Kontynentalnej, ale ogromny udzia³ w toku dzia³añ zbrojnych odegra³y te¿ oddzia³y z³o¿one z tzw. Minutemen. Ci ostatni tworzyli lekk±, nieregularn±, piechot±, która szkoli³a siê i uzbraja³a na w³asny koszt, która jednak nie rzadko wykazywa³a siê wysok± warto¶ci± bojow±, a przede wszystkim ¶wietnie zna³a teren na którym przysz³o jej walczyæ, co nie rzadko decydowa³o o jej przewadze nad regularnymi oddzia³ami brytyjskimi. Natomiast Armia Kontynentalna zosta³a sformowana w lipcu 1775 roku na mocy decyzji Kongresu Kontynentalnego, a jej g³ównodowodz±cym przez ca³± wojnê by³ George Washington - przysz³y I prezydent Stanów Zjednoczonych. Przyjmuje siê, ¿e w szczytowym momencie w jej szeregach walczy³o ok. 80.000-90.000 ludzi. Warto pamiêtaæ, ¿e pocz±tkowo regularne jednostki piechoty amerykañskiej znacz±co ustêpowa³y swym brytyjskim odpowiednikom na polu wyszkolenia, dyscypliny i taktyki. Cierpia³y te¿ na niedobór dobrych podoficerów i oficerów. Wielkie zas³ugi w zmianie tego stanu rzeczy po³o¿y³ pruski oficer, s³u¿±cy jako ochotnik w armii amerykañskiej – Friedrich Wilhelm von Steuben. Tak¿e inni oficerowie przybyli ze Starego do Nowego ¦wiata, w tym miêdzy innymi Tadeusz Ko¶ciuszko czy Kazimierz Pu³aski, po³o¿yli spore zas³ugi w podniesieniu warto¶ci bojowej Armii Kontynentalnej. Ta ostatnia udowodni³a sw± warto¶æ bojow± w takich bitwach jak pod Saratog± (1777) czy zw³aszcza pod Yorktown (1781).


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: American War of Independence American Infantry
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

1 pcs.
segunda-feira, 1.3.2021

mais de 1 pcs.
quarta-feira, 3.3.2021

GLS

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 9.3.2021
-
quarta-feira, 10.3.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 10.3.2021
-
quinta-feira, 11.3.2021

UPS

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 8.3.2021
-
terça-feira, 9.3.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 10.3.2021
-
quinta-feira, 11.3.2021

DHL

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 9.3.2021
-
quarta-feira, 10.3.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 11.3.2021
-
sexta-feira, 12.3.2021

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 23.4.2005
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Produtos similares

Fabricante: Italeri
Código de produto: ita6180
Disponibilidade: disponível!

€57.21 ou 37300 pts.