Germania-Figuren

NEW! Germania-Figuren 72-CW-1029 Bundeswehr basic attitudes: Equal step

Bundeswehr basic attitudes: Equal step - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de produto: GER-72-CW-1029
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: segunda-feira, 6.12.2021
Mais informações sobre disponibilidade e data de entrega
€18.28 ou 13200 pts.

Contém 23.00% de IVA

Informação de base

FabricanteGermania-Figuren
Código do produtoGER-72-CW-1029
Peso:0.01 kg
Escala1:72
Adicionado ao catálogo:30.8.2021
Tags:German-Modern-Infantry

Bundeswehra (niem. Bundeswehr) zosta³a sformowana w 1955 roku i w okresie Zimnej Wojny stanowi³a si³y zbrojne Niemiec Zachodnich (RFN). Natomiast po upadku komunizmu w NRD i zburzeniu muru berliñskiego sta³a siê si³ami zbrojnymi ju¿ zjednoczonych Niemiec. Jej komponent l±dowy to rzecz jasna wojska l±dowe (niem. Heer). W toku Zimnej Wojny postrzegano j± jako armiê, która jako pierwsza wejdzie w interakcjê z przewidywanym sowieckim atakiem i która bêdzie ponosi³a spory ciê¿ar prowadzenia dzia³añ przeciwko radzieckiej inwazji. Z tego wzglêdy k³adziono w niej ogromny nacisk na rozwój wojsk pancernych i zmechanizowanych. Na pocz±tku lat 70. XX wieku zachodnioniemiecka dywizja piechoty zmechanizowanej posiada³a trzy brygady: dwie zmechanizowane i jedn± brygadê pancern±. Na stanie posiada³a ona miêdzy innymi 252 czo³gi, 190 bojowych wozów piechoty (BWP), 124 transportery opancerzone czy 63 haubice samobie¿ne. W sumie liczy³a ok. 26.600 ludzi. Warto dodaæ, ¿e w szczytowym momencie Zimnej Wojny Bundeswehra liczy³a ok. 495 tys. ¿o³nierzy i 170 tys. pracowników cywilnych. Sk³ada³a siê z 12 dywizji podzielonych na 3 korpusy ogólno-wojskowe – wiêkszo¶æ z nich stanowi³y w³a¶nie dywizje zmechanizowane. Po 1989 roku Bundeswehra przesz³a liczne reformy, które zmierza³y do jej redukcji oraz wprowadzenia na wyposa¿enie nowego sprzêtu. Przyk³adowo w 2011 r. poniechano poboru do wojska, a w tym samym roku wdro¿ono reformê, która mia³a zmniejszyæ Bundeswehrê do 185 tys. ¿o³nierzy s³u¿by czynnej i 40 tys. rezerwistów. Wycofano siê z formowania dywizji piechoty zmechanizowanej, a niemiecka piechota (pomijaj±c wojska spadochronowe oraz specjalne) s³u¿y teraz w batalionach piechoty zmotoryzowanej (Brygada Wielonarodowa) oraz w brygadach grenadierów pancernych (piechota zmechanizowana) w 1 i 10 Dywizji Pancernej. Warto dodaæ, ¿e piechota pos³uguje siê nowoczesnymi ko³owymi transporterami opancerzonymi (KTO) Boxer oraz bojowymi wozami piechoty (BWP) Puma, które zastêpuj± w linii BWP Marder. Podstawow± broni± strzeleck± niemieckiej piechoty jest karabinek Heckler und Koch G36 kal. 5,56 mm, a podstawowym rêcznym karabinem maszynowym - Heckler und Koch MG4 tak¿e kal. 5,56 mm.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Bundeswehr basic attitudes: Equal step
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

1 pcs.
segunda-feira, 6.12.2021

mais de 1 pcs.
sexta-feira, 21.1.2022

GLS

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 10.12.2021
-
terça-feira, 14.12.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 27.1.2022
-
segunda-feira, 31.1.2022

UPS

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 10.12.2021
-
segunda-feira, 13.12.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 27.1.2022
-
sexta-feira, 28.1.2022

DHL

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 10.12.2021
-
terça-feira, 14.12.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 27.1.2022
-
segunda-feira, 31.1.2022

Correios - carta registrada

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 15.12.2021
-
quinta-feira, 23.12.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 1.2.2022
-
quarta-feira, 9.2.2022

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 30.8.2021
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de produto: GER-72-CW-1500
Disponibilidade: disponível!

€14.26 ou 10300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de produto: GER-72-CW-1111
Disponibilidade: disponível!

€10.37 ou 7500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de produto: GER-72-CW-2600
Disponibilidade: disponível!

€14.26 ou 10300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de produto: GER-72-CW-2601
Disponibilidade: disponível!

€14.26 ou 10300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de produto: GER-72-CW-1501
Disponibilidade: sob encomenda

€14.26 ou 10300 pts.

Produtos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de produto: GER-72-CW-1028
Disponibilidade: disponível!

€18.28 ou 13200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de produto: GER-72-CW-1025
Disponibilidade: disponível!

€18.28 ou 13200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de produto: GER-72-CW-1027
Disponibilidade: disponível!

€18.28 ou 13200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de produto: GER-72-CW-1026
Disponibilidade: disponível!

€18.28 ou 13200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de produto: GER-72-CW-1109
Disponibilidade: disponível!

€23.16 ou 16800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de produto: GER-72-CW-1119
Disponibilidade: disponível!

€18.28 ou 13200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de produto: GER-72-CW-1118
Disponibilidade: disponível!

€18.28 ou 13200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de produto: GER-72-CW-1021
Disponibilidade: disponível!

€23.16 ou 16800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de produto: GER-72-CW-1107
Disponibilidade: disponível!

€18.28 ou 13200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de produto: GER-72-CW-1015
Disponibilidade: disponível!

€18.28 ou 13200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de produto: GER-72-CW-1106
Disponibilidade: disponível!

€23.16 ou 16800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de produto: GER-72-CW-1108
Disponibilidade: disponível!

€23.16 ou 16800 pts.