Roden

Roden 334 Convair CV-340

Convair CV-340 - Image 1
Escala: 1:144
Fabricante: Roden
Código de produto: rod334
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
Ultimamente disponível: 31.3.2021
€19.36 ou 12600 pts.

Contém 23.00% de IVA

Se o item não estiver disponível no momento, insira o seu endereço de e-mail abaixo e você receberá uma notificação automática quando aparecer na venda!

Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?

Informação de base

FabricanteRoden
Código do produtorod334
Peso:0.17 kg
Escala1:144
Adicionado ao catálogo:10.1.2020

Convair CV-340 to amerykañski samolot pasa¿erski z okresu Zimnej Wojny w uk³adzie dolnop³ata. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1951 roku, a maszyna wesz³a do s³u¿by dwa lata pó¼niej – w 1953 roku. Napêd zapewnia³y dwa Pratt and Whitney R-2800-CB16. D³ugo¶æ samolotu wynosi³a ok. 24 m, przy rozpiêto¶ci skrzyde³ rzêdu ok. 29 metra. Prêdko¶æ maksymalna nieznacznie przekracza³a 500 km/h, a zasiêg lotu oscylowa³ wokó³ 1900 kilometrów. Model CV-340 zosta³ opracowany w wytwórni lotniczej Convair na potrzeby linii lotniczych United Airlines oraz KLM. Stanowi³ w swej istocie zmodernizowan± wersjê samolot CV-240, a w stosunku do pierwowzoru ró¿ni³ siê przede wszystkim zastosowaniem nieco innych silników oraz wyd³u¿eniem kad³uba o ok.1,5 metra. Nieznacznie zwiêkszono równie¿ rozpiêto¶æ skrzyde³. Zmiany te doprowadzi³y z jednej strony do zwiêkszenia liczby przewo¿onych pasa¿erów do 44 osób, przy zachowaniu prawie niezmienionych w³a¶ciwo¶ci lotnych i pilota¿owych. Warto dodaæ, ¿e CV-340 okaza³y siê równie¿ bardzo niezawodne i trwa³e. Pozostawa³y w s³u¿bie do po³owy lat 60. XX wieku.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Convair CV-340
Adicionado ao catálogo: 10.1.2020
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?