FOXBOT

FOXBOT 48-041 Digital Rooks: Su-25UB, Ukrainian Air Force and Stencils

Digital Rooks: Su-25UB, Ukrainian Air Force and Stencils - Image 1
Escala: 1:48
Fabricante: FOXBOT
Código de produto: FOX-48-041
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: segunda-feira, 1.3.2021
Mais informações sobre disponibilidade e data de entrega
€9.45 ou 6200 pts.

Contém 23.00% de IVA

Informação de base

FabricanteFOXBOT
Código do produtoFOX-48-041
Peso:0.03 kg
Escala1:48
Adicionado ao catálogo:9.7.2020
Tags:Su-25

High quality decals - 4 variants of assembly, for Su-25UB Ukrainian Air Forces.

Package includes:

 • 1 decal sheet
 • Instruction

Decals Stencils are NOT included.

Recomended for: KP, OEZ, Smer, MisterCraft kits

Oznaczenia przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) na samolotach ukraiñskich si³ powietrznych zaczêto stosowaæ od samego ich powstania, czyli od lat 1917/1918, kiedy to na mocy decyzji pañstw centralnych powsta³a Ukraiñska Republika Ludowa oraz Zachodnioukraiñska Republika Ludowa. Ukraiñskie si³y powietrzne w owym okresu tu¿ po I wojnie ¶wiatowej stosowa³o insygnia nawi±zuj±ce jako ¿ywo do w³asnych symboli narodowych. Na kad³ubach i skrzyd³ach stosowano zatem zarówno roundelle (ang. rondel) w barwach niebieskiej i ¿ó³tej, jak i szachownicê w tych samych barwach, przypominaj±c± pierwsze polskie oznaczenia samolotów bojowych. Bardzo czêsto stosowano równie¿ tzw. Tryzub, który mia³ barwê z³ot±, a umieszczono go na niebieskiej tarczy w z³otej obwódce. Symbol ten, bêd±cy god³em Ukraiñskiej Republiki Ludowej, siêga³ swymi korzeniami dziejów wczesno¶redniowiecznej Rusi! Symbol ten stosowano zarówno jako roundelle, jak i na statecznikach pionowych, jako fin flash. Jednak po upadku obu pañstw ukraiñskich na pocz±tku lat 20. XX wieku ich tereny zosta³y przy³±czone w lwiej czê¶ci do ZSRR. Dopiero po rozpadzie Zwi±zku Radzieckiego i powstaniu niepodleg³ej Ukrainy zaczêto ponownie stosowaæ stricte ukraiñskie insygnia maszyn bojowych. Za rok narodzin si³ powietrznych wspó³czesnej Ukrainy uznaje siê rok 1992. Od wczesnych lat 90. XX wieku ukraiñski roundelle jest z³o¿ony z dwóch ¶ci¶le do siebie przylegaj±cych okrêgów o barwach niebieskiej i ¿ó³tej, z których okrêgiem o wiêkszej ¶rednicy jest ¿ó³ty. Jako fin flash bardzo czêsto stosuje siê równie¿ z³oty Tryzub na niebieskiej tarczy.

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Digital Rooks: Su-25UB, Ukrainian Air Force and Stencils
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

segunda-feira, 1.3.2021

GLS


Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 9.3.2021
-
quarta-feira, 10.3.2021

UPS


Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 8.3.2021
-
terça-feira, 9.3.2021

DHL


Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 9.3.2021
-
quarta-feira, 10.3.2021

Correios - carta registrada


Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 5.3.2021
-
segunda-feira, 8.3.2021

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 9.7.2020
Disponibilidade atual: disponível!
 • produto disponível
 • produto não disponível
 • produto disponível sob pedido
 • entrega de bens
 • falta
 • 1 peça
 • 2 peças
 • 3-5 peças
 • 6-10 peças
 • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Produtos similares

Escala: 1:48
Fabricante: FOXBOT
Código de produto: FOX-48-034
Disponibilidade: disponível!

€9.45 ou 6200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: FOXBOT
Código de produto: FOX-FM-48-012
Disponibilidade: disponível!

€6.63 ou 4300 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: FOXBOT
Código de produto: FOX-FM-48-001-
Disponibilidade: disponível!

€5.66 ou 3700 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: FOXBOT
Código de produto: FOX-48-042
Disponibilidade: disponível!

€9.45 ou 6200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: FOXBOT
Código de produto: FOX-FM-48-013
Disponibilidade: disponível!

€6.63 ou 4300 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: FOXBOT
Código de produto: FOX-48-041T
Disponibilidade: disponível!

€18.93 ou 12300 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: FOXBOT
Código de produto: FOX-FM-48-010
Disponibilidade: disponível!

€7.57 ou 4900 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: FOXBOT
Código de produto: FOX-FM-48-011
Disponibilidade: disponível!

€7.57 ou 4900 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: FOXBOT
Código de produto: FOX-48-067
Disponibilidade: disponível!

€13.24 ou 8600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: FOXBOT
Código de produto: FOX-48-035
Disponibilidade: disponível!

€11.36 ou 7400 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: FOXBOT
Código de produto: FOX-48-036
Disponibilidade: disponível!

€11.36 ou 7400 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: FOXBOT
Código de produto: FOX-48-036T
Disponibilidade: disponível!

€24.60 ou 16000 pts.