Haliñski

Haliñski MM-SET-1-2-2000 F-117A Nighthawk

F-117A Nighthawk - Image 1
Escala: 1:33
Fabricante: Haliñski
Código de produto: HAL-MM-SET-1-2-2000
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: quarta-feira, 1.12.2021
Mais informações sobre disponibilidade e data de entrega
€27.08 ou 19600 pts.

Contém 8.00% de IVA

Informação de base

FabricanteHaliñski
Código do produtoHAL-MM-SET-1-2-2000
Peso:0.27 kg
Escala1:33
Adicionado ao catálogo:16.11.2016
Tags:F-117

Zestaw sk³ada siê z zeszytu z modelem, oraz wrêg wycinanych laserem.

Lockheed F-117 Nighthawk to jedna z najbardziej nowatorskich konstrukcji w dziejach lotnictwa i pierwszy seryjnie produkowany samolot o w³aœciwoœciach Stealth. Koncepcja niewidzialnego dla radarów samolotu pojawi³a siê ju¿ w czasie II wojny œwiatowej, ale dopiero w latach 70 rozwój technologii umo¿liwi³ jej wprowadzenie w ¿ycie. W samolocie F-117 osi¹gniêto j¹ dziêki zastosowaniu wielu, równoleg³ych dzia³añ. Przede wszystkim zastosowano niespotykany aerodynamicznie kszta³t samolotu o profilu smuk³ego piêciok¹ta z wieloma p³askimi powierzchniami z usterzeniem Rudlickiego. Samolot pokryty specjalnymi materia³ami RAM (Radar Absorbent Material), które „poch³aniaj¹” fale radarowe. Z wielk¹ starannoœci¹ dopracowano wszelkie zewnêtrzne elementy, kszta³t kabin, zrezygnowano równie¿ z aktywnych œrodków wykrywania. Tak¿e silniki (dwa turbowentylatorowe General Electric F404-GE-F1D2) maksymalnie wyciszono i odizolowano od siebie. W rezultacie powsta³ myœliwiec bombarduj¹cy Stealth nadaj¹cy siê idealnie do niszczenia stacji radarowych przeciwnika. Historia F-117 siêga roku 1977 kiedy zademonstrowano pierwszy przedprototyp, a w 1981 roku ruszy³a produkcja seryjna. Samoloty osi¹gnê³y gotowoœæ bojow¹ dwa lata póŸniej. Do 1991 roku wyprodukowano 59 egzemplarzy F-117A. Ca³oœæ uzbrojenia jest przenoszona w komorze bombowej, najczêœciej s¹ to kierowane laserowo bomby GBU-27A Paveway III, pociski powietrze-ziemia AGM-65 Maverick lub pociski AGM-130. F-117A by³ wykorzystywany bojowo w Panamie w 1989 roku oraz przede wszystkim w czasie operacji Pustynna Burza w 1991 roku, w której wykaza³ siê zdumiewaj¹c¹ skutecznoœci¹, w czasie operacji Allied Force w 1999 roku oraz w wojnie w Afganistanie (2001-2002) i Iraku (2003). W 2008 roku F-117 zosta³ oficjalnie wycofany z linii. Dane techniczne: Prêdkoœæ maksymalna: 1040 km/h, pu³ap operacyjny 13700 m, zasiêg maksymalny: 1850 km, uzbrojenie: sta³e-samolot nie posiada uzbrojenia sta³ego.
Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: F-117A Nighthawk
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

quarta-feira, 1.12.2021

GLS


Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 7.12.2021
-
quinta-feira, 9.12.2021

UPS


Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 7.12.2021
-
quarta-feira, 8.12.2021

DHL


Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 7.12.2021
-
quinta-feira, 9.12.2021

Correios - carta registrada


Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 10.12.2021
-
segunda-feira, 20.12.2021

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 16.11.2016
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Escala: 1:33
Fabricante: Haliñski
Código de produto: HAL-MM-1-2-2000-ac
Disponibilidade: disponível!

€11.07 ou 8000 pts.

Produtos similares

Escala: 1:33
Fabricante: Haliñski
Código de produto: HAL-MM-1-2-2000
Disponibilidade: disponível!

€18.76 ou 13600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de produto: mscE07
Disponibilidade: disponível!

€6.96 ou 5000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de produto: mscE11
Disponibilidade: disponível!

€6.96 ou 5000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Revell
Código de produto: rev03899
Disponibilidade: disponível!

€19.99 ou 14500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Aeroplast
Código de produto: ARP90014
Disponibilidade: disponível!

€7.44 ou 5400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de produto: mscE05
Disponibilidade: disponível!

€6.96 ou 5000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de produto: mscE07s
Disponibilidade: disponível!

€10.44 ou 7600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de produto: mscE05s
Disponibilidade: disponível!

€10.44 ou 7600 pts.