FPW Model

FPW Model 72507 Kobieta z Women Auxiliary Air Force (lub WATS)

Kobieta z Women Auxiliary Air Force (lub WATS) - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: FPW Model
Código de produto: FPW-72507
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
Ultimamente disponível: 29.11.2021
€3.96 ou 2900 pts.

Contém 23.00% de IVA

Se o item não estiver disponível no momento, insira o seu endereço de e-mail abaixo e você receberá uma notificação automática quando aparecer na venda!

Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?

Informação de base

FabricanteFPW Model
Código do produtoFPW-72507
Peso:0.01 kg
Escala1:72
Adicionado ao catálogo:3.2.2021
Tags:British-World-War-II-WAAF

Women's Auxiliary Air Force (w skrócie WAAF) to brytyjska, ¿eñska s³u¿ba pomocnicza dzia³aj±ca w brytyjskich si³ach powietrznych (RAF) z okresu II wojny ¶wiatowej. S³u¿ba ta zosta³a powo³ana do ¿ycia w czerwcu 1939 roku, a swoj± najwiêksz± liczebno¶æ osi±gnê³a w 1943 r. kiedy to liczy³a ok. 180.000 osób. Warto dodaæ, ¿e w lecie 1939 r. liczy³a z trudem 2000 kobiet. Do g³ównych zadañ cz³onkiñ WAAF nale¿a³ miêdzy innymi nadzór nad balonami zaporowymi, ale ¶ledzenie, kontrolowanie, nanoszenie i przekazywanie informacji w specjalnych punktach dowodzenia, które to informacje nap³ywa³y z brytyjskiej sieci radarowej. To ostatnie zadanie sprawi³o, ¿e odegra³y cz³onkinie WAAF odegra³y bardzo du¿±, choæ czêsto niezauwa¿an±, rolê w brytyjskiej wiktorii w czasie Bitwy o Angliê z 1940 roku. Warto dodaæ, ¿e kobiety s³u¿±ce w WAAF nie pilotowa³y samolotów oraz nie walczy³y jako cz³onkinie za³óg lotniczych np. w toku wypraw bombowych nad Niemcami. Po zakoñczeniu II wojny ¶wiatowej WAAF zosta³ w ogromnym stopniu zdemobilizowany, a do 1949 r. w s³u¿bie pozosta³o jedynie kilkaset jego cz³onkiñ.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Kobieta z Women Auxiliary Air Force (lub WATS)
Adicionado ao catálogo: 3.2.2021
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Escala: 1:72
Fabricante: Pavla Models
Código de produto: PVM72010
Disponibilidade: disponível!

€1.90 ou 1400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Black Dog
Código de produto: BLD-D72060
Disponibilidade: sob encomenda

€18.40 ou 13300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de produto: CMMV060
Disponibilidade: disponível!

€11.82 ou 8600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Aber
Código de produto: abe72A13
Disponibilidade: disponível!

€6.40 ou 4600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de produto: CMB72018
Disponibilidade: disponível!

€3.48 ou 2500 pts.

Produtos similares

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de produto: CMF72052
Disponibilidade: disponível!

€9.52 ou 6900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: D-DAY miniature studio
Código de produto: DDA-35140
Disponibilidade: disponível!

€17.16 ou 12400 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: CMK
Código de produto: CMF48100
Disponibilidade: disponível!

€11.82 ou 8600 pts.