RPM

RPM 72219 Light Tank Hotchkiss H39 (8.Tank Brigade-Israel 1948)

Light Tank Hotchkiss H39 (8.Tank Brigade-Israel 1948) - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: RPM
Código de produto: rpm72219
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: quarta-feira, 1.12.2021
Mais informações sobre disponibilidade e data de entrega
€8.05 ou 5800 pts.

Contém 23.00% de IVA

Informação de base

FabricanteRPM
Código do produtorpm72219
Peso:0.08 kg
Ean:5903217009536
Escala1:72
Adicionado ao catálogo:2.4.2010
Tags:Hotchkiss

Hotchkiss H-35/H-39 to francuski czo³g lekki z okresu miêdzywojennego oraz II wojny ¶wiatowej. Pierwsze prototypy tego wozu powsta³y w 1934 r., a produkcja seryjna trwa³a w latach 1936-1940. W sumie powsta³o ok. 1200 czo³gów tego typu wszystkich wersji. Napêd zapewnia³ pojedynczy silnik  Hotchkiss o mocy 78 KM. D³ugo¶æ kad³uba wozu liczy³a 4,22 m, przy szeroko¶ci 1,95 metra. Masa wynosi³a 11 ton, a zasiêg dzia³ania siêga³ ok. 130 kilometrów. Uzbrojenie g³ówne - w wersji H-35 - stanowi³a armata SA18 kal. 37 mm, a uzbrojenie dodatkowe sk³ada³o siê z pojedynczego karabinu maszynowego Reibel MAC31 kal. 7,5 mm.

Czo³g Hotchkiss H-35 zosta³ opracowany na potrzeby francuskich si³ zbrojnych, które w latach 30. XX wieku d±¿y³y do zast±pienia w linii przestarza³ych wozów Renault FT-17 znacznie nowsz± konstrukcj±. Nowy pojazd mia³ byæ wozem wsparcia piechoty, w zwi±zku z czym g³ówny nacisk po³o¿ono w nim na mo¿liwie dobre opancerzenie (jak na tê klasê wozów) oraz dobre uzbrojenie, a prêdko¶æ maksymaln± potraktowano raczej drugorzêdnie. Finalnie, powsta³ pojazd zbli¿ony zewnêtrznie do Renault R-35 i posiadaj±cy wiele cech wspólnych (np. odlewany pancerz). Po wprowadzenie do s³u¿by, wóz Hotchkiss H-35 doczeka³ siê modernizacji oznaczonej nieoficjalnie jako H-39 (nazwa oficjalna: Char leger modele 1935 H modifie 1939), która posiada³a przede wszystkim silnik o wyra¼nie wiêkszej mocy maksymalnej, dochodz±cej do 120 KM. Cechowa³ siê równie¿ podwy¿szonym przedzia³em silnikowym. Od pocz±tku 1940 r. wozy H-39 dostarczono do jednostek z armat± Puteaux SA38 kal. 37 mm, która posiada³a lepsze parametry balistyczne, ni¿ armata SA18 tego samego kalibru. Wozy H-35/H-39 zosta³y u¿yte bojowo w kampanii 1940 roku. Warto dodaæ, ¿e wiele wozów tego typu zosta³o zdobytych przez Niemców, którzy wykorzystywali je w ró¿noraki sposób a¿ do 1944 roku.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Light Tank Hotchkiss H39 (8.Tank Brigade-Israel 1948)
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

quarta-feira, 1.12.2021

GLS


Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 7.12.2021
-
quinta-feira, 9.12.2021

UPS


Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 7.12.2021
-
quarta-feira, 8.12.2021

DHL


Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 7.12.2021
-
quinta-feira, 9.12.2021

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 2.4.2010
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Fabricante: Aber
Código de produto: abeTCS12
Disponibilidade: disponível!

€4.08 ou 3000 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abePP05
Disponibilidade: disponível!

€6.40 ou 4600 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeS-04
Disponibilidade: disponível!

€5.31 ou 3800 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeS-24
Disponibilidade: disponível!

€5.31 ou 3800 pts.

Produtos similares

Escala: 1:100
Fabricante: Zebrano
Código de produto: ZBRZ100-034
Disponibilidade: disponível!

€8.12 ou 5900 pts.

Escala: 1:100
Fabricante: Zebrano
Código de produto: ZBRZ100-046
Disponibilidade: disponível!

€8.12 ou 5900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: First to Fight
Código de produto: FTFPL085
Disponibilidade: disponível!

€6.76 ou 4900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: First to Fight
Código de produto: FTFPL080
Disponibilidade: disponível!

€6.76 ou 4900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: RPM
Código de produto: rpm72217
Disponibilidade: disponível!

€7.66 ou 5500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: RPM
Código de produto: rpm72220
Disponibilidade: disponível!

€7.66 ou 5500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: RPM
Código de produto: rpm72218
Disponibilidade: disponível!

€8.05 ou 5800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: RPM
Código de produto: rpm72216
Disponibilidade: disponível!

€8.05 ou 5800 pts.

Escala: 1:100
Fabricante: Zebrano
Código de produto: ZBRZ100-030
Disponibilidade: disponível!

€8.12 ou 5900 pts.

Escala: 1:100
Fabricante: Zebrano
Código de produto: ZBRZ100-031
Disponibilidade: disponível!

€8.12 ou 5900 pts.

Escala: 1:100
Fabricante: Zebrano
Código de produto: ZBRZ100-032
Disponibilidade: disponível!

€8.12 ou 5900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Heller
Código de produto: hlr57132
Disponibilidade: disponível!

€26.11 ou 18900 pts.