Academy

Academy 12131 OH-58 D KIOWA BLACK DEATH

OH-58 D KIOWA BLACK DEATH - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: Academy
Código de produto: aca12131
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: segunda-feira, 6.12.2021
Mais informações sobre disponibilidade e data de entrega
€23.11 ou 16700 pts.

Contém 23.00% de IVA

Informação de base

FabricanteAcademy
Código do produtoaca12131
Peso:0.41 kg
Ean:603550021954
Escala1:35
Tamanho28,7cm
PinturaAircraft Green (FS34031), Olive Drab (FS34087), Flat Black (FS37038). Detail Colors -Zinc Chromate Yellow (FS23785), Aircraft Interior Black (FS37031), Flat Dark Gull Gray, Gun Metal, Flat Red (FS11136), Flat White (FS37875), Silver, Skin Tone (Flesh, Brown)
Adicionado ao catálogo:30.10.2004
Tags:Bell-OH-58

Bell OH-58 Kiowa to lekki ¶mig³owiec rozpoznawczy produkcji amerykañskiej z okresu Zimnej Wojny oraz czasów wspó³czesnych, który obecnie (2019 r.) jest produkowany przez Bell Helicopter Textron. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1962 r., a maszyna wesz³a do s³u¿by w 1969 roku. ¦mig³owiec – w wersji OH-58A – ma d³ugo¶æ ca³kowit± rzêdu 9,8 m, a ¶rednica jego wirnika g³ównego wynosi 10,8 metra. Napêd zapewnia pojedynczy silnik Allison T-63-A-700 o mocy 317 KM. Jego prêdko¶æ maksymalna w locie poziomym dochodzi do ok. 225 km/h. ¦mig³owiec posiada uk³ad klasyczny z pojedynczym wirnikiem g³ównym oraz ¶mig³em na belce ogonowej.

Prace nad maszyn± Bell OH-58 Kiowa rozpoczê³y siê na pocz±tku lat 60. XX wieku, kiedy to US Army zg³osi³a zapotrzebowanie na nowy, lekki ¶mig³owiec rozpoznawczy. Jednak zak³ady Bell przegra³y walkê o to spore zamówienie rz±dowe z firm± Hughes. Jednocze¶nie, zarz±d ówczesnych zak³adów Bell Helicopters postanowi³ wprowadziæ nieznaczne zmiany do maszyny i zaoferowaæ j± na rynku cywilnym, co te¿ faktycznie mia³o miejsce. Równolegle, zak³ady Hughes popad³y w problemy logistyczne i finansowe, co zdecydowanie spowolni³o tempo dostaw ¶mig³owców OH-6 do US Army. Fakt ten, potêgowany jeszcze pocz±tkiem wojny wietnamskiej, doprowadzi³ do tego, i¿ ¶mig³owiec Bell OH-58 Kiowa wszed³ do s³u¿by w amerykañskich si³ach zbrojnych. Co wiêcej, maszyna ta (po kilku zmianach znana jako Bell OH-58A Kiowa) okaza³a siê wysoce przydatna na polu walki. W toku produkcji seryjnej powsta³o kilka wersji tej maszyny, w¶ród których mo¿na wskazaæ miêdzy innymi: OH-58A (pierwsza produkowana seryjnie wersja wojskowa), OH-58B (wersja przeznaczona dla Austrii) czy OH-58D Kiowa Warrior (wersja z rozbudowanymi systemami obserwacji pola walki w ka¿dych warunkach pogodowych, tak w dzieñ, jak i w nocy). ¦mig³owiec Bell OH-58 zyska³ pewn± popularno¶æ i w ró¿nych wersjach by³ lub jest nadal eksploatowany przez takie kraje jak na przyk³ad: Arabia Saudyjska, Austria, Grecja czy Turcja.

 


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: OH-58 D KIOWA BLACK DEATH
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

1 - 3 pcs.
segunda-feira, 6.12.2021

mais de 3 pcs.
quarta-feira, 8.12.2021

GLS

1 - 3 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 10.12.2021
-
terça-feira, 14.12.2021

mais de 3 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 14.12.2021
-
quinta-feira, 16.12.2021

UPS

1 - 3 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 10.12.2021
-
segunda-feira, 13.12.2021

mais de 3 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 14.12.2021
-
quarta-feira, 15.12.2021

DHL

1 - 3 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 10.12.2021
-
terça-feira, 14.12.2021

mais de 3 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 14.12.2021
-
quinta-feira, 16.12.2021

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 30.10.2004
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Produtos similares

Escala: 1:35
Fabricante: Revell
Código de produto: rev03871
Disponibilidade: disponível!

€47.88 ou 34600 pts.