Hobby Boss

Hobby Boss 83526 Russian Navy Yasen Class SSN

Russian Navy Yasen Class SSN - Image 1
Escala: 1:350
Fabricante: Hobby Boss
Código de produto: HBB83526
Disponibilidade atual: indisponível
Ultimamente disponível: 23.4.2021
€17.83 ou 12600 pts.

Contém 23.00% de IVA

Se o item não estiver disponível no momento, insira o seu endereço de e-mail abaixo e você receberá uma notificação automática quando aparecer na venda!

Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?

Informação de base

FabricanteHobby Boss
Código do produtoHBB83526
Peso:0.17 kg
Ean:6939319235268
Escala1:350
Adicionado ao catálogo:7.4.2011
Tags:Yasen-class-submarine

Jasieñ (projekt 885) to wspó³czesne, rosyjskie my¶liwskie okrêty podwodne o napêdzie atomowym (SSN). Pierwsza jednostka tej klasy zosta³a wodowana w 2010 roku. Jednostki s± budowane w stoczni Siewasz w mie¶cie Siewierodwiñsk. D³ugo¶æ okrêtu klasy Jasieñ wynosi 139,5 m, szeroko¶æ 15 m, a wyporno¶æ podwodna dochodzi do ok. 13.800 ton.  Maksymalna prêdko¶æ podwodna niemal na pewno przekracza 30 wêz³ów. G³ówne uzbrojenie jednostek tej klasy stanowi 10 wyrzutni torpedowych kal. 650 mm i 533 mm oraz 8 wieloprowadnicowych wyrzutni dla 32 rakiet SS-NX-26 (P-800 Onyks) lub 40 rakiet SS-N-27A albo SS-N-30A.   

Okrêty typu Jasieñ (projekt 885) zosta³y skonstruowane jako zupe³nie nowe jednostki ³±cz±ce w sobie rozwiniête zdolno¶ci zwalczania okrêtów podwodnych i nawodnych, stoj±c na pograniczu typów SSN oraz SSGN. Przy projektowaniu okrêtów klasy Jasieñ po³o¿ono ogromny nacisk na wyciszenie konstrukcji i zminimalizowanie szumów, co w du¿ym stopniu siê uda³o, m.in. poprzez wykorzystanie systemu pump-jet. Przyjmuje siê, ¿e te parametry przewy¿szaj± zdolno¶ci osi±gane przez amerykañskie okrêty klasy Los Angeles (tak¿e zmodyfikowanych jednostek tego typu) oraz dorównuj± w niektórych aspektach okrêtom klasy Seawolf. Jednostki klasy Jasieñ maj± natomiast zapewne ni¿sz± od klasy Seawolf tzw. prêdko¶æ taktyczn±. Bezpieczna g³êboko¶æ zanurzenia dla okrêtów klasy Jasieñ to zapewne 450-500 m, ale byæ mo¿e dochodzi do 600 metrów. Jednostki projektu 885 posiadaj± równie¿ bardzo bogate wyposa¿enie elektroniczne, z sonarem dziobowym o sporej antenie sferycznej. Koszt budowy jednostki tego typu jest szacowany na ok. 1,6 miliarda dolarów wg. cen z 2014 roku, jednak zapewne koszty te bêd± wzrastaæ, bowiem ju¿ od 2-3 jednostki planuje siê dalsze modyfikacje okrêtów tego typu.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Russian Navy Yasen Class SSN
Adicionado ao catálogo: 7.4.2011
Disponibilidade atual: indisponível
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Fabricante: Plastruct
Código de produto: PLS90661
Disponibilidade: disponível!

€2.65 ou 1900 pts.

Fabricante: Plastruct
Código de produto: PLS90671
Disponibilidade: disponível!

€2.67 ou 1900 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeSV-07
Disponibilidade: disponível!

€6.76 ou 4800 pts.

Escala: 1:350
Fabricante: Aber
Código de produto: abe1-350-01
Disponibilidade: disponível!

€6.76 ou 4800 pts.

Escala: 1:350
Fabricante: Eduard
Código de produto: edu17501
Disponibilidade: disponível!

€8.56 ou 5800 pts.

Escala: 1:350
Fabricante: Aber
Código de produto: abe1-350-04
Disponibilidade: disponível!

€6.76 ou 4800 pts.

Escala: 1:350
Fabricante: Aber
Código de produto: abe1-350-05
Disponibilidade: disponível!

€6.76 ou 4800 pts.

Escala: 1:350
Fabricante: Aber
Código de produto: abe1-350-02
Disponibilidade: disponível!

€6.76 ou 4800 pts.

Escala: 1:350
Fabricante: Aber
Código de produto: abe1-350-03
Disponibilidade: disponível!

€6.76 ou 4800 pts.

Escala: 1:350
Fabricante: Aber
Código de produto: abe1-350-07
Disponibilidade: disponível!

€6.76 ou 4800 pts.

Escala: 1:350
Fabricante: Aber
Código de produto: abe1-350-08
Disponibilidade: disponível!

€6.76 ou 4800 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeSV-03
Disponibilidade: disponível!

€6.76 ou 4800 pts.