Revell

Revell 39063 Tweezers 3 Piece Set

Tweezers 3 Piece Set - Image 1
Fabricante: Revell
Código de produto: rev39063
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
Ultimamente disponível: 13.4.2021
€6.20 ou 4000 pts.

Contém 23.00% de IVA

Se o item não estiver disponível no momento, insira o seu endereço de e-mail abaixo e você receberá uma notificação automática quando aparecer na venda!

Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?

Informação de base

FabricanteRevell
Código do produtorev39063
Peso:0.06 kg
Ean:4009803390635
Adicionado ao catálogo:20.4.2015
Tags:Angled-Tweezers Straight-Tweezers Revers-Action-Tweezers

Zestaw 3 pêset (pincet) modelarskich wykonanych ze stali. W sk³ad zestawu wchodzi:

- 1 pêseta wyd³u¿ona o koñcówkach prostych, spiczastych i ostrych,

- 1 pêseta wyd³u¿ona o koñcówkach ³ukowo zakrzywionych i spiczastych, ze ¿³obkowan± (z±bkowan±) czê¶ci± robocz±

oraz

- 1 pêseta samozaciskowa o koñcówkach prostych,

Ka¿de z w/w narzêdzi (za wyj±tkiem pêsety samozaciskowej) ma profilowan± czê¶æ chwytn±, a do tego jest dobrze wywa¿one, dziêki czemu le¿± one poprawne w d³oni i pozwalaj± na pewny chwyt narzêdzia. Umo¿liwiaj± te¿ ca³kiem ergonomiczn± oraz sprawn± pracê. Oka¿± siê równie¿ przydatne w szerokim spektrum prac modelarskich! Przede wszystkim mo¿na je zastosowaæ do monta¿u wielu detali modelarskich, takich jak chocia¿by: maszty statków i okrêtów (szczególnie w skali 1:700), elementy silników lotniczych czy czo³gowych (zw³aszcza w skalach: 1:35, 1:48 i 1:72), zewnêtrzne wyposa¿enie wie¿ wozów bojowych albo elementy podwozia samolotów czy ¶mig³owców. Oka¿± siê równie¿ bardzo pomocne przy monta¿u elementów fototrawionych. Warto pamiêtaæ, ¿e ze wzglêdu na charakterystykê dzia³ania pêsety samozaciskowej mo¿na równie¿ jej u¿yæ jako tzw. trzeciej rêki przy malowaniu albo sklejaniu niewielkich elementów modelu. Prezentowane pêsety, mo¿na zastosowaæ przy nak³adaniu kalkomanii na modele plastikowe, zw³aszcza na etapie wyci±gania kalek z wody albo w czasie ich przenoszenia na powierzchniê modelu, jak równie¿ przy zdejmowaniu modelarskiej ta¶my maskuj±cej – zw³aszcza z pok³adów okrêtów! Pêseta o prostych koñcówkach, mo¿e te¿ zostaæ wykorzystana przy zaginaniu oraz formowaniu elementów fototrawionych na specjalistycznych zaginarkach modelarskich (na przyk³ad: Zaginarka do elementów fototrawionych V5 / Photo Etch Bending Tool V5 albo 135 mm long PIRANHA PE Tool ). Oka¿± siê równie¿ bardzo u¿yteczne przy pracy z modelami R/C, jak i w modelarstwie kolejowym oraz drewnianym – tak¿e przy monta¿u takielunku i olinowania! Powi±zane produkty to na przyk³ad: 4 Piece Tweezers Set, Zestaw 5 pêset modelarskich albo Zestaw pêset precyzyjnych 6 sztuk.

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Tweezers 3 Piece Set
Adicionado ao catálogo: 20.4.2015
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Produtos similares

Fabricante: Revell
Código de produto: rev29619
Disponibilidade: disponível!

€13.34 ou 8700 pts.

Fabricante: Adammed
Código de produto: DMM-MA292
Disponibilidade: disponível!

€14.71 ou 9600 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de produto: exc30416
Disponibilidade: disponível!

€18.58 ou 12100 pts.

Fabricante: U-Star
Código de produto: UST90075
Disponibilidade: disponível!

€30.08 ou 19600 pts.

Fabricante: Adammed
Código de produto: DMM-MA290
Disponibilidade: disponível!

€12.03 ou 7800 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de produto: FNR-516
Disponibilidade: indisponível

€8.80 ou 5700 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam74048
Disponibilidade: disponível!

€17.93 €17.03
ou 11100 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam74155
Disponibilidade: disponível!

€28.17 €26.73
ou 17500 pts.

Fabricante: Humbrol
Código de produto: humAG9159
Disponibilidade: disponível!

€27.66 ou 18000 pts.

Fabricante: Humbrol
Código de produto: humAG9150
Disponibilidade: disponível!

€14.39 ou 9400 pts.

Fabricante: U-Star
Código de produto: UST90073
Disponibilidade: disponível!

€35.72 ou 23300 pts.

Fabricante: U-Star
Código de produto: UST90076
Disponibilidade: disponível!

€64.47 ou 42000 pts.