UHU

UHU 48210 UHU GLITTER Glow in the dark

UHU GLITTER Glow in the dark - Image 1
Fabricante: UHU
Código de produto: uhu48210
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: segunda-feira, 23.5.2022
€4.37 ou 3000 pts.

Contém 23% de IVA
ao enviar para o país: PORTUGAL
Para mudar o país clique aqui

Informação de base

FabricanteUHU
Código do produtouhu48210
Peso:0.09 kg
Ean:4026700482102
Capacidade5x10ml
Adicionado ao catálogo:21.4.2021
Tags:Klej-papier

Zestaw 5 dekoracyjnych (fluorescencyjnych) klejów daj±cych po wyschniêciu efekt ¶wiecenia w ciemno¶ci. S± to kleje na bazie wodnej, o raczej p³ynnej konsystencji, które zosta³y umieszczone w tubkach miesz±cych po 10 ml. substancji. S± one przeznaczone do ³±czenia przede wszystkim takich materia³ów jak na przyk³ad: papier, tektura, karton czy niektóre rodzaje miêkkiego drewna. Ka¿dy z klejów zosta³ umieszczony w tubce o pojemno¶ci 10 m. Zaleca siê ich aplikowanie bezpo¶rednio z tubki, poprzez jej delikatne naci¶niêcie. Warto dodaæ, ¿e pojemniki zosta³y tak skonstruowane, ¿e pozwalaj± na precyzyjn± aplikacjê bez stosowania wiêkszej si³y. Rekomenduje siê równie¿ ich nak³adanie na powierzchnie czyste i suche. Ka¿dy z nich wi±¿e wstêpnie po ok. 60 minutach, a czas osi±gniêcia ca³kowitej twardo¶ci (potocznie: schniêcie) dochodzi do 3-4 godzin, w zale¿no¶ci od ilo¶ci na³o¿onej substancji, materia³u oraz temperatury otoczenia. Rekomenduje siê jego nak³adanie na jedn± z ³±czonych powierzchni, a pó¼niej szybkie po³±czenie klejonych elementów. Warto równie¿ dodaæ, ¿e nale¿y go przechowywaæ w suchym i raczej ch³odnym miejscu oraz wykorzystywaæ w temperaturze pokojowej. Warto dodaæ, ¿e jest pozbawiany rozpuszczalników i by³ testowany dermatologicznie. Po wyschniêciu mo¿e byæ z ³atwo¶ci± zmywany zwyk³± wod± kranow±. Ze wzglêdu na swoje w³a¶ciwo¶ci prezentowana substancja chemiczna znajdzie zastosowanie przede wszystkim w szeroko rozumianym rêkodziele, ale mo¿e te¿ zostaæ wykorzystana w modelarstwie kartonowym czy drewnianym. Omawiane kleje mo¿na równie¿ spróbowaæ wykorzystaæ przy konstruowaniu dioram fantasy czy SF. Produkty powi±zane to na przyk³ad: UHU GLITTER GLUE ORIGINAL albo UHU GLITTER GLUE SHIN.

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: UHU GLITTER Glow in the dark
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

segunda-feira, 23.5.2022

GLS


Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 27.5.2022
-
terça-feira, 31.5.2022

DHL


Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 27.5.2022
-
terça-feira, 31.5.2022

Correios - carta registrada


Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 1.6.2022
-
quinta-feira, 9.6.2022

Fedex Economy


Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 26.5.2022
-
terça-feira, 31.5.2022

Fedex International Priority


Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 24.5.2022
-
quinta-feira, 26.5.2022

UPS


Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 27.5.2022
-
segunda-feira, 30.5.2022

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 21.4.2021
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Produtos similares

Fabricante: UHU
Código de produto: uhu39040
Disponibilidade: disponível!

€3.79 ou 2600 pts.

Fabricante: UHU
Código de produto: uhu26776-G
Disponibilidade: disponível!

€1.65 ou 1100 pts.

Fabricante: UHU
Código de produto: uhu39110
Disponibilidade: disponível!

€3.79 ou 2600 pts.

Fabricante: UHU
Código de produto: uhu26796
Disponibilidade: disponível!

€1.35 ou 900 pts.

Fabricante: UHU
Código de produto: uhu43435
Disponibilidade: disponível!

€2.24 ou 1500 pts.

Fabricante: UHU
Código de produto: uhu19
Disponibilidade: disponível!

€2.72 ou 1900 pts.

Fabricante: UHU
Código de produto: uhu42875
Disponibilidade: disponível!

€2.18 ou 1500 pts.

Fabricante: UHU
Código de produto: uhu41332
Disponibilidade: disponível!

€2.95 ou 2000 pts.

Fabricante: UHU
Código de produto: uhu44660
Disponibilidade: disponível!

€1.98 ou 1400 pts.

Fabricante: UHU
Código de produto: uhu50182
Disponibilidade: disponível!

€2.24 ou 1500 pts.

Fabricante: UHU
Código de produto: uhu37655
Disponibilidade: disponível!

€4.17 ou 2900 pts.

Fabricante: UHU
Código de produto: uhu10
Disponibilidade: disponível!

€11.92 ou 8200 pts.