UHU

UHU 26728 UHU Klej w sztyfcie Pastelowe 8,2g

UHU Klej w sztyfcie Pastelowe 8,2g - Image 1
Fabricante: UHU
Código de produto: uhu26728
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: segunda-feira, 23.5.2022
€1.14 ou 800 pts.

Contém 23% de IVA
ao enviar para o país: PORTUGAL
Para mudar o país clique aqui

Informação de base

FabricanteUHU
Código do produtouhu26728
Peso:0.02 kg
Ean:40267289
Adicionado ao catálogo:21.4.2021
Tags:Klej-papier

Pojedynczy klej w sztyfcie o bia³ej barwie oraz o konsystencji przypominaj±cej wosk, przeznaczony do ³±czenia takich materia³ów jak na przyk³ad: papier, karton, tektura, papier fotograficzny, papier japoñski czy wybrane rodzaje tekstyliów.  Z pewnymi zastrze¿eniami mo¿e siê okazaæ u¿yteczny tak¿e przy ³±czeniu niewielkich ilo¶ci styropianu. Prezentowana substancja chemiczna zosta³a umieszczona w tubce mieszcz±cej 8,2 g kleju, która zosta³a wytworzona w 50% z plastiku pochodz±cego z recyklingu. W stosunku do innych tubek klejów z serii UHU Stic wyró¿nia siê pastelow± tonacj± kolorystyczn±. Warto dodaæ, ¿e zakrêtka tubki zosta³a tak skonstruowana, aby maksymalnie spowolniæ wysychanie nieu¿ywanego kleju i wyd³u¿yæ jego czas przydatno¶ci do u¿ycia. Producent podkre¶la równie¿, ¿e omawiany klej nie zawiera rozpuszczalników, a 98% sk³adników wchodz±cych w jego sk³ad chemiczny ma pochodzenie naturalne. Podobnie jak w przypadku wielu innych klejów zaleca siê jego nak³adanie na powierzchnie czyste, odt³uszczone i suche. Po osi±gniêciu ca³kowitej twardo¶ci (potocznie: schniêcie) tworzy raczej siln± oraz stosunkow± elastyczn± spoinê. Rekomenduje siê jego nak³adanie na jeden klejony element oraz jak najszybsze po³±czenie (doci¶niêcie) ³±czonych czê¶ci. Klej wstêpnie ³±czy powierzchnie ju¿ po ok. 45-60 sekundach w zale¿no¶ci od klejonych materia³ów oraz temperatury otoczenia. Omawiana substancja jest bardzo ³atwo zmywalna - nawet po ca³kowitym wyschniêciu mo¿na j± usun±æ, wykorzystuj±c zimn± wodê. Nale¿y j± przechowywaæ w suchym miejscu, najlepiej w temperaturze pokojowej. Ze wzglêdu na swoje w³a¶ciwo¶ci, prezentowany klej znajdzie zastosowanie przede wszystkim w modelarstwie kartonowym, ale mo¿e równie¿ zostaæ wykorzystany przy konstruowaniu dioram – zarówno kolejowych, jak i tych z³o¿onych z modeli plastikowych. Produkty powi±zane to na przyk³ad: UHU Klej w sztyfcie Pastelowe 21g, UHU Stic glue (8,2g) albo Wamod universal glue

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: UHU Klej w sztyfcie Pastelowe 8,2g
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

segunda-feira, 23.5.2022

GLS


Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 27.5.2022
-
terça-feira, 31.5.2022

DHL


Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 27.5.2022
-
terça-feira, 31.5.2022

Correios - carta registrada


Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 1.6.2022
-
quinta-feira, 9.6.2022

Fedex Economy


Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 26.5.2022
-
terça-feira, 31.5.2022

Fedex International Priority


Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 24.5.2022
-
quinta-feira, 26.5.2022

UPS


Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 27.5.2022
-
segunda-feira, 30.5.2022

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 21.4.2021
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Produtos similares

Fabricante: UHU
Código de produto: uhu26796
Disponibilidade: disponível!

€1.35 ou 900 pts.

Fabricante: UHU
Código de produto: uhu43435
Disponibilidade: disponível!

€2.24 ou 1500 pts.

Fabricante: UHU
Código de produto: uhu42875
Disponibilidade: disponível!

€2.18 ou 1500 pts.

Fabricante: UHU
Código de produto: uhu19
Disponibilidade: disponível!

€2.72 ou 1900 pts.

Fabricante: UHU
Código de produto: uhu41332
Disponibilidade: disponível!

€2.95 ou 2000 pts.

Fabricante: UHU
Código de produto: uhu44660
Disponibilidade: disponível!

€1.98 ou 1400 pts.

Fabricante: UHU
Código de produto: uhu50182
Disponibilidade: disponível!

€2.24 ou 1500 pts.

Fabricante: UHU
Código de produto: uhu37655
Disponibilidade: disponível!

€4.17 ou 2900 pts.

Fabricante: UHU
Código de produto: uhu10
Disponibilidade: disponível!

€11.92 ou 8200 pts.

Fabricante: UHU
Código de produto: uhu21
Disponibilidade: disponível!

€1.14 ou 800 pts.

Fabricante: UHU
Código de produto: uhu20
Disponibilidade: disponível!

€1.75 ou 1200 pts.

Fabricante: UHU
Código de produto: uhu48210
Disponibilidade: disponível!

€4.37 ou 3000 pts.