Airfix

Airfix 00726 Vintage Classics - WWI German Infantry

Vintage Classics - WWI German Infantry - Image 1
Escala: 1:76
Fabricante: Airfix
Código de produto: afx00726
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
Ultimamente disponível: 18.10.2021
€5.80 ou 4100 pts.

Contém 23.00% de IVA

Se o item não estiver disponível no momento, insira o seu endereço de e-mail abaixo e você receberá uma notificação automática quando aparecer na venda!

Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?

Informação de base

FabricanteAirfix
Código do produtoafx00726
Peso:0.14 kg
Ean:5055286651915
Escala1:76
Adicionado ao catálogo:7.8.2018
Tags:German-World-War-I-Infantry

W chwili rozpoczêcia I wojny ¶wiatowej, w sierpniu 1914 roku, armia cesarskich Niemiec, by³a uznawana za najlepsz± i najsprawniejsz± na Starym Kontynencie. Takie prze¶wiadczenie wynika³o przede wszystkim ze s³awy zwyciêstw odniesionych w toku wojen z Austri± w 1866 r. oraz z Francj± w latach 1870-1871. Tak¿e wiele rozwi±zañ organizacyjnych stosowanych w owym czasie w armii pruskiej, a pó¼niej niemieckiej (np. strategiczne linie kolejowe czy techniki mobilizacyjne) by³o kopiowanych w innych krajach europejskich. Podobnie jak w armii francuskiej czy rosyjskiej, najwiêkszym liczebnie rodzajem si³ zbrojnych armii niemieckiej w 1914 r. by³a piechota. Piechur niemiecki w tym czasie za swe g³ówne uzbrojenie mia³ udany karabin Mauser Gewehr 98 kal. 7,92 mm, a na g³owie nosi³ s³ynn± pickelhaubê – tak bezlito¶nie wykorzystywan± jako symbol niemieckiego militaryzmu w karykaturze pañstw Ententy. Warto dodaæ, ¿e mundur niemieckie piechura by³ znacznie mniej kolorowy, ni¿ jego francuskiego odpowiednika. W chwili wybuchu Wielkiej Wojny niemiecki korpus sk³ada³ siê z dowództwa, 2 dywizji piechoty, dywizjonu artylerii ciê¿kiej (16 haubic kal. 150 mm), batalionu ³±czno¶ci, kompanii reflektorów oraz kompanii lotniczej. Dywizja piechoty sk³ada³a siê z kolei z dwóch brygad, a ka¿da z nich z dwóch pu³ków piechoty. Natomiast pojedynczy pu³k piechoty sk³ada³ siê z 3 batalionów oraz kompanii karabinów maszynowych licz±cej 6 sztuk ckm-ów. Warto dodaæ, ¿e dywizja piechoty by³a wspierana przez brygadê artylerii w sile 72 dzia³. Rzecz jasna w toku I wojny ¶wiatowej niemiecka piechota przechodzi³a daleko id±ce zmiany. Przede wszystkim w jej toku wprowadzono do uzbrojenia he³m stalowy (niem. Stahlhelm), który z drobnymi zmianami dotrwa³ w niemieckich si³ach zbrojnych do koñca…II wojny ¶wiatowej! Na szerok± skalê zaczêto te¿ stosowaæ granaty rêczne, maski przeciwgazowe i lekkie karabiny maszynowe (niem. leichte Maschinengewehr – w skrócie lMG). Pojawi³y siê te¿ takie oddzia³y jak Stosstruppen.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Vintage Classics - WWI German Infantry
Adicionado ao catálogo: 7.8.2018
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Produtos similares

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de produto: STL-1111
Disponibilidade: disponível!

€18.25 ou 12900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Master Box
Código de produto: mbx35158
Disponibilidade: disponível!

€12.99 ou 9200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: ICM
Código de produto: icm35679
Disponibilidade: disponível!

€10.83 ou 7600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Black Dog
Código de produto: BLD-F35198
Disponibilidade: disponível!

€13.93 ou 9800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Black Dog
Código de produto: BLD-F35026
Disponibilidade: disponível!

€13.93 ou 9800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Black Dog
Código de produto: BLD-F35212
Disponibilidade: disponível!

€25.05 ou 17700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Black Dog
Código de produto: BLD-F35210
Disponibilidade: disponível!

€13.93 ou 9800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Black Dog
Código de produto: BLD-F35221
Disponibilidade: disponível!

€25.05 ou 17700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Black Dog
Código de produto: BLD-F35220
Disponibilidade: disponível!

€13.93 ou 9800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Black Dog
Código de produto: BLD-F35199
Disponibilidade: disponível!

€25.05 ou 17700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: D-DAY miniature studio
Código de produto: DDA-35044
Disponibilidade: disponível!

€17.61 ou 12400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: D-DAY miniature studio
Código de produto: DDA-35062
Disponibilidade: disponível!

€17.61 ou 12400 pts.