Trumpeter

Trumpeter 05301 WWII S.S Jeremiah O Brien (type Liberty)

WWII S.S Jeremiah O Brien (type Liberty) - Image 1
Escala: 1:350
Fabricante: Trumpeter
Código de produto: tru05301
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
Ultimamente disponível: 5.5.2021
€38.14 ou 24800 pts.

Contém 23.00% de IVA

Se o item não estiver disponível no momento, insira o seu endereço de e-mail abaixo e você receberá uma notificação automática quando aparecer na venda!

Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?

Informação de base

FabricanteTrumpeter
Código do produtotru05301
Peso:0.48 kg
Ean:9580208053011
Escala1:350
Adicionado ao catálogo:3.5.2005
Tags:SS-Jeremiah-O-brien

SS Jeremiah O'Brien by³ amerykañskim statkiem handlowym z okresu II wojny ¶wiatowej. Stêpka pod tê jednostkê zosta³a po³o¿ona w maju 1943 r., a wodowanie nast±pi³o ju¿ w czerwcu tego samego roku, a w lipcu 1943 roku statek wszed³ do s³u¿by. Ca³kowita d³ugo¶æ jednostki wynosi³a w chwili wodowania 134,57 m, przy szeroko¶ci 17 metrów. Wyporno¶æ pe³na dochodzi³a do 14.450 ton, a prêdko¶æ maksymalna – do 11 wêz³ów. Uzbrojenie pok³adowe w chwili wodowania by³o z³o¿one z pojedynczej armaty kal. 127 mm, trzech armat kal. 76 mm oraz 8 dzia³ek Oerlikon kal. 20 mm.

SS Jeremiah O'Brien nale¿a³ do statków typu Liberty. Jednostki tego typu by³y budowane masowo przez stocznie zlokalizowane w USA i Kanadzie w okresie II wojny ¶wiatowej. Jednostki tego typu by³y tanie i ³atwe w produkcji, posiada³y bardzo prosta budow±, ale równie¿ bardzo pojemne ³adownie. Warto dodaæ, ¿e pierwsze jednostki tego typu by³y budowane w ok. 240-250 dni, ale wraz z doskonaleniem technik produkcji czas ten spad³ do ok. 40 dni! W toku wojny powsta³o ponad 2700 statków typu Liberty, z czego stracono w wyniku dzia³añ wojennych ok. 200 jednostek. SS Jeremiah O'Brien zosta³ zbudowany w stoczni New England Shipbuilding Corporation w South Portland w stanie Maine. Swoj± s³u¿bê rozpocz±³ na Atlantyku, gdzie odby³ w sumie cztery rejsy w ramach konwojów. Zosta³ tak¿e wykorzystany w roli transportowca w czasie inwazji w Normandii w dniu 6 czerwca 1944 roku. Pó¼niej zosta³ skierowany na po³udniowy Pacyfik oraz Ocean Indyjski, na których to akwenach s³u¿y³ do koñca II wojny ¶wiatowej. W 1946 roku SS Jeremiah O'Brien zosta³ przeniesiony do rezerwy. W chwili obecnej jest jednym z dwóch statków typu Liberty, które pe³ni± rolê okrêtu-muzeum.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: WWII S.S Jeremiah O Brien (type Liberty)
Adicionado ao catálogo: 3.5.2005
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Escala: 1:350
Fabricante: Eduard
Código de produto: edu53017
Disponibilidade: disponível!

€26.54 ou 16500 pts.

Fabricante: Plastruct
Código de produto: PLS90661
Disponibilidade: disponível!

€2.87 ou 1900 pts.

Escala: 1:350
Fabricante: Hasegawa
Código de produto: has72129
Disponibilidade: disponível!

€35.19 ou 22900 pts.

Escala: 1:350
Fabricante: Fujimi
Código de produto: fjm112206
Disponibilidade: disponível!

€41.36 ou 26900 pts.

Escala: 1:350
Fabricante: Eduard
Código de produto: edu17501
Disponibilidade: disponível!

€8.99 ou 5600 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeSV-07
Disponibilidade: disponível!

€7.33 ou 4800 pts.

Escala: 1:350
Fabricante: Aber
Código de produto: abe1-350-07
Disponibilidade: disponível!

€7.33 ou 4800 pts.

Escala: 1:350
Fabricante: Aber
Código de produto: abe1-350-04
Disponibilidade: disponível!

€7.33 ou 4800 pts.

Escala: 1:350
Fabricante: Aber
Código de produto: abe1-350-05
Disponibilidade: disponível!

€7.33 ou 4800 pts.

Escala: 1:350
Fabricante: Aber
Código de produto: abe1-350-01
Disponibilidade: disponível!

€7.33 ou 4800 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeSV-09
Disponibilidade: disponível!

€7.33 ou 4800 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeSV-05
Disponibilidade: disponível!

€7.33 ou 4800 pts.

Produtos similares

Escala: 1:200
Fabricante: Haliñski
Código de produto: HAL-MM-SET-3-4-2012
Disponibilidade: disponível!

€58.02 ou 37800 pts.

Escala: 1:200
Fabricante: Haliñski
Código de produto: HAL-MM-3-4-2012
Disponibilidade: disponível!

€36.26 ou 23600 pts.